Algemene Voorwaarden TVGids.nl (januari 2017)

  
Q&A Advertentievrije app


Ik wil de TVGids.nl app zonder advertenties, kan dat?

Ja zeker! Het is mogelijk om de TVGids.nl app zonder advertenties te gebruiken. Wij vragen hiervoor een kleine vergoeding om de app te kunnen blijven aanbieden. 


Hoe krijg ik een advertentievrije app?

De app advertentievrij maken kan door op het account/instellingen knopje te klikken (rechts bovenin de hometab). Je ziet hier dat ‘Advertenties tonen’ standaard aan staat. Dit kun je beheren op dezelfde manier als alle andere setting op je telefoon. Als je hier op klikt om de advertenties niet meer te tonen kom je op een registratie scherm. Wij vragen je eenmalig te registeren en vervolgens een in-app aankoop te doen via Google of Apple. Met deze aankoop zijn de advertenties voor een bepaalde periode als het ware afgekocht. 


Wat is een in-app aankoop?

Installeert je een app? Dan kun je soms via de app aankopen doen. Dat heet ook wel een in-app aankoop. Je hebt bijvoorbeeld een app waarmee je een spelletje kunt spelen. En je kunt daarin extra levens kopen. Of je moet betalen als je extra levels wilt spelen. In de TVGids.nl app bieden wij 2 soorten in-app aankopen aan:


Non-renewable subscriptions

Een zogenaamde non-renewable subscription is een aankoop met een gelimiteerde gebruiksduur. Je krijgt bijvoorbeeld een week toegang tot een artikel. In ons geval kun je een jaar lang advertentievrij de app gebruiken.


Auto renewable subscriptions

Een zogenaamde auto renewable subscription is een aankoop met een ongelimiteerde gebruiksduur. Je besteld bijvoorbeeld voor een maand de krant en na elke maand wordt deze in-app aankoop automatisch verlengt. 


Hoelang kan ik de adverentievrije app gebruiken?

Dit hangt af van de aankoop die je hebt gedaan. Het is voor Android en iOS gebruikers mogelijk om de app een jaar lang advertentievrij te gebruiken. Android gebruikers kunnen er ook voor kiezen de app een maand lang advertentievrij te gebruiken. 


Ik heb de app advertentievrij maar ik wil hier vanaf. Wat kan ik doen?

Indien je de app een jaar lang advertentievrij hebt dan zal dit automatisch na een jaar afgelopen zijn. In het geval van een advertentievrije periode van een maand dan is deze t.a.t. stop te zetten. Indien je (of je kind) per ongeluk een advertentievrije app hebt genomen is het mogelijk om hier alsnog vanaf te zien. Hiervoor verwijzen we je door naar voorwaarden en contactpagina’s van Google en Apple.

Google
https://support.google.com/googleplay/contact/play_request_refund_apps

Apple
Apple heeft de website reportaproblem.apple.com geopend, voor mensen die melding willen doen van een onbedoelde aankoop of niet werkende app. Na inloggen met je Apple ID kun je zien welke apps je onlangs hebt gekocht. Klik op ‘Probleem melden’ om contact met Apple op te nemen.


Hoe betaal ik voor een advertentievrije app?

Je kunt de kosten voor in-app aankopen op verschillende manieren betalen. Via uw account voor de appstore stel je in hoe je wilt betalen. Je kiest bijvoorbeeld voor afrekening via een creditcard of via uw telefoonrekening. Vanuit Google of Apple wordt hiervan een bevestiging per mail naar uw Google of Apple account gestuurd. 


Tip!

Je hoeft je betaalgegevens vaak niet voor elke aankoop opnieuw in te vullen. De appstore onthoudt dan uw betaalgegevens via de instellingen van de appstore. Een aankoop is dan snel gedaan!

Wil je voorkomen dat jij of je kind te makkelijk een aankoop doet via je mobiele telefoon, tablet of computer? Verander dan de instellingen in het menu van uw telefoon, tablet of computer. Of pas je account van de appstore aan.

Je kunt bijvoorbeeld instellen dat je voor elke in-app aankoop je wachtwoord moet intypen. Zo voorkom je ook dat je kind buiten je zicht aankopen kan doen. Kijk in de instellingen van de appstore, of van je mobiele telefoon, tablet of computer hoe je dit kunt instellen. Of kijk in de handleiding van uw apparaat. Die vind je meestal op de website van de fabrikant.


Waarom moet ik bij Android 50 cent betalen voor een maand terwijl een jaar slechts €1,99 is?

Voor Android gebruikers is het mogelijk om naast de advertentievrije periode van een jaar ook een advertentievrije periode van een maand te kiezen. Volgens de abonnementenwet moet een abonnement met automatische verlenging maandelijks opgezegd kunnen worden. Vandaar dat wij gekozen hebben voor een advertentievrije periode van 1 maand, welke maandelijks opzegbaar is. Het minimale bedrag dat voor een in-app aankoop, via Google Play, gevraagd kan worden is 50 cent. 

-------------------------------------------------------------------------

Algemene Voorwaarden TVGids.nl (januari 2017)
 

De onderhavige Algemene Voorwaarden & Privacy (hierna: ‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing zijn op alle bezoekers, gebruikers abonnees en deelnemers van de website, app en/of gelieerde producten, diensten en applicaties van TVGids.nl (hierna gezamenlijk kortweg aangeduid als “TVGids.nl’). 

Inhoud

1. Identiteit en adresgegevens
2. Toepasselijkheid
3. Disclaimer en beperkte aansprakelijkheid
4. Intellectuele eigendom
5. Privacy & Cookies TVGids.nl
6. Klachten en vragen


1. Identiteit en adresgegevens 

AKN CV
’s Gravelandseweg 80
1217 EW Hilversum
KVK-nummer: 32064716
Emailadres: info@tvgids.nl 
035-6726126


2.Toepasselijkheid

Door TVGids.nl te bezoeken en/of te gebruiken gaat u akkoord met deze de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd herzien. Wij raden u aan deze dan ook regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de meest recente voorwaarden.


3. Disclaimer en beperking aansprakelijkheid 

Wij hebben met de grootst mogelijk zorg en aandacht TVGids.nl samengesteld. Alhoewel daarbij getracht is juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op of via TVGids.nl aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker altijd op juistheid te worden geverifieerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie op TVGids.nl zijn voor eigen rekening en risico.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op TVGids.nl zoals deelname aan een forum, chat, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Meningen zijn niet noodzakelijkerwijs die van onze redactie(s). Wij zijn gerechtigd deze informatie van derden onmiddellijk van TVGids.nl te verwijderen. Het aanbieden op TVGids.nl van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat wij de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbevelen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade (zoals directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade) die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met het bezoek aan of gebruik van TVGids.nl, door ons georganiseerde promotionele kansspelen en prijsvragen, inclusief abonnementen en/of de (on)bereikbaarheid van TVGids.nl waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via TVGids.nl gevraagde diensten, of de inhoud die op of via TVGids.nl wordt aangeboden, daaronder mede verstaan bijdragen van derden of hyperlinks van of naar sites van derden. Genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van opzet of grove schuld van onze kant.


4. Intellectuele Eigendom

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, codes en de vormgeving van de TVGids.nl waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, berusten bij ons of onze licentiegevers. De gebruiker mag de inhoud van TVGids.nl slechts voor persoonlijk en niet commercieel gebruik aanwenden. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor van ons voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen.

Ten aanzien van eventuele vrijwillige bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overig beeldmateriaal, geluidsmaterialen, ideeën, etc.) die door gebruikers van TVGids.nl, al dan niet naar aanleiding van een oproep, een verzoek of anderszins worden (aan)geleverd, gelden de navolgende voorwaarden. De gebruiker verleent ons door inzending van zijn bijdrage het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen. Uitoefening van dit recht kan plaats vinden door middel van alle mogelijke vormen van verspreiding, dat wil zeggen: in print, lineair of non lineair en ongeacht het (huidige of in de toekomst nog te ontwikkelen) medium waarover dit wordt gedistribueerd, waaronder maar niet beperkt tot via (ether-) zenders, satelliet, telefoonverbindingen, kabel en internet, naar vaste of mobiele apparatuur zoals tv´s, pc´s, handhelds, telefoons e.d. en iedere andere verspreiding van signalen of vastleggingen via vaste of mobiele communicatienetwerken en diensten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het publiceren van de bijdrage op TVGids.nl en het opslaan van de bijdrage in (elektronische) databanken en andere bestanden. De gebruiker garandeert door inzending van de bijdrage over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op de bijdrage te beschikken en vrijwaart ons voor mogelijke aanspraken van derden verband houdend met gebruik hiervan op de hiervoor weergegeven wijze(n). 

TVGids.nl is alleen bedoeld voor eigen persoonlijke raadpleging via normaal app-gebruik of browserbezoek. Linken en verwijzen naar pagina's van TVGids.nl op internet is in het kader van persoonlijk gebruik in beginsel toegestaan, echter deze links dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de content wordt aangeboden. Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link of een embedded player. Overneming, herpublicatie, bewerking of toevoeging is niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Gebruik van het logo van TVGids.nl ten behoeve van linken of verwijzen is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan, tenzij gebruik wordt gemaakt van beschikbaar gestelde RSS-feed.


5. Privacy & Cookies TVGids.nl (December 2016)

5.1 Inleiding 

Dit privacy- & cookiebeleid is een onderdeel van de Algemene Voorwaarden van TVGids.nl en is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door AKN CV (adres: ’s-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, KvK-nummer 32064716 email: info@tvgids.nl.) van gebruikers, bezoekers, klanten, deelnemers en abonnees van de (mobiele) website, app en/of gelieerde applicaties, producten en diensten van TVGids.nl (hierna gezamenlijk kortweg aangeduid als “TVGids.nl”). 

De informatie die wij over jou verwerken (hierna aangeduid als: "persoonsgegevens") wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  


5.2 Contact

Via privacy@TVGids.nl kun je altijd contact met ons opnemen als het gaat over de verwerking van je persoonsgegevens. 


5.3 Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.


5.4 Soorten gegevens en doeleinden verwerking 

Bij het aanbieden van diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses van jou als gebruiker van TVGids.nl. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij ons bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren of omdat wij jouw interesses hebben afgeleid uit de manier waarop je van TVGids.nl gebruik maakt. Ook kan het zijn dat je ons toegang hebt geboden tot bepaalde gegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens of via koppelingen met social media). Daarnaast worden financiële gegevens, zoals je bankrekeningnummer verwerkt als je producten op TVGids.nl bestelt of je abonneert op betaalde diensten, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen bijvoorbeeld aangeboden door Apple of Google. Onze servers kunnen voorts automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan TVGids.nl. 

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. voor de totstandkoming en uitvoering van een met jou gesloten (gebruikers)overeenkomst; 
b. om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen; 
c. om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
d. als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren bijvoorbeeld via Apple of Google. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau; 
e. om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op een website of in een app een advertentie worden getoond van een product waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het je interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van je opstellen; 
f. om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen; 
g. wij kunnen NAW-gegevens verhuren aan derde partijen die je producten, diensten of informatie kunnen aanbieden (zie verder onder 'Delen en bekend maken van persoonsgegevens'); 
h. om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie Wij bewaren je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.


5.5 Delen en bekend maken van persoonsgegevens 

Je adresgegevens kunnen voor het per telefoon en/of per post toezenden van informatie en aanbiedingen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden (onder andere 'list rental'). We kunnen deze derden selecteren op basis van de informatie die we hebben verzameld over jouw productafname, internetgedrag en/of abonnementen. Deze derden zullen je gegevens vervolgens gebruiken om je aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij jouw interesses. Indien je geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, zullen wij je gegevens op verzoek daartoe blokkeren. 

Uitsluitend als jij ons daarvoor (ondubbelzinnige) toestemming hebt gegeven, kunnen wij je elektronische contactgegevens, zoals je e-mailadres, gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd vanuit ons worden verstuurd. Dergelijke informatie en aanbiedingen van derden wordt ook altijd door ons beoordeeld voordat deze door ons wordt verstuurd. Je kan een verleende toestemming voor het gebruik van je elektronische contactgegevens door derden altijd weer intrekken. In beide gevallen kun je een email sturen aan privacy@TVGids.nl.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder je toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan jou op jouw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) je persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Wij kunnen bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kun je niet worden geïdentificeerd.


5.6 Beveiliging 

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpas sing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. 


5.7 Verzet, inzage, wijziging en verwijdering 

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid willen we daar een bijdrage aan leveren. Als je echter vragen hebt over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, kun je een email sturen aan privacy@TVGids.nl.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd, als je gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kun je een email sturen aan privacy@TVGids.nl onder vermelding van 'inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens'. Ook kan je doorgeven dat je niet langer prijs stelt op het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan derden, het combineren van je persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van jouw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. In je bericht dien je in ieder geval je volledige naam, adres en woonplaats op te nemen, en je dient een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen zodat wij zeker weten dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd. Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kunnen we je vragen om je verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van je verzoek op totdat je ons de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van je verzoek sturen we je altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je verzoek daartoe zullen wij het gebruik van jouw gegevens voor de doeleinden waartegen jouw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voorzover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. 

Ook geven vele websites je de mogelijkheid om je eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kun je je persoonsgegevens die jij zelf op zo'n website hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden. 


5.8 Kinderen jonger dan 16 jaar 

Wij bieden een aantal producten en diensten aan die (mede) zijn gericht op kinderen. De ouder(s) of een wettelijke vertegenwoordiger van kinderen jonger dan 16 jaar dienen in het belang van het kind dit beleid te lezen en kunnen in de plaats van het kind verzet aantekenen tegen verwerking van persoonsgegevens van het kind, inzage of correctie vragen van persoonsgegevens of toestemming geven voor het gebruik van elektronische contactgegevens, zoals een e-mailadres, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten. 


5.9 Cookies 

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen. Aan de hand van cookies kan je op onze websites worden herkend als je deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. 

Daarnaast gebruiken we cookies voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, van welke website(s) bezoekers vandaan komen en welke pagina's op een website worden bezocht. Ook kunnen we (afhankelijk van de verkregen toestemming) cookies gebruiken om advertenties op de websites die je bezoekt beter op je behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. 

Wij maken daar bij gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat je je internetbrowser afsluit. Ook maken wij gebruik van een zogenaamde unique-id cookie, om een internetgebruiker te herkennen als unieke bezoeker. Deze cookie heeft op de website een levensduur van twee jaar, wat betekent dat deze automatisch verdwijnt zodra je langer dan twee jaar ons niet bezoekt. Tot slot kunnen we gebruik maken van tijdelijke cookies. Deze tijdelijke cookies registreren je surfgedrag op onze website gedurende maximaal 6 maanden. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 6 maanden na je laatste bezoek automatisch verwijderd.

Als je het plaatsen van cookies (via je browserinstellingen) onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Zoals reeds eerder vermeld kunnen we je persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw aankoop of gebruik van TVGids.nl waaronder ook via cookies verzamelde surfgegevens.

Onder andere Google en haar groepsmaatschappij DoubleClick presenteren in opdracht van ons advertenties op onze websites. Zij plaatsen daarvoor tevens cookies op je computer. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door ons geplaatste cookies. Je kan te allen tijde zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Wil je binnen een bepaalde categorie cookies van bepaalde partijen accepteren of weigeren, dan kan dat ook. Zo kan je je op http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen en op http://www.youronlinechoices.eu/nl kan je je afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentienetwerken die via onze websites advertenties presenteren.


5.10 Wijzigingen

Wij kunnen dit privacy- en cookiebeleid van tijd tot tijd herzien. Wij raden u aan deze dan ook regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de meest recente voorwaarden.


6. Abonnementsvoorwaarden 

In aanvulling op de hiervoor weergegeven voorwaarden onder 1, 2, 3, 4 en 5 zijn de volgende abonnementsvoorwaarden van toepassing op de abonnementsovereenkomst(en) met betrekking tot de (advertentievrije) TVGids.nl apps, die door uitgeverij Bindinc BV worden uitgegeven en met betrekking tot welkomstgeschenken (indien van toepassing).  


6.1 Algemeen

TVGids.nl is gerechtigd, om welke reden dan ook, de app waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te (doen) staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op pro rato restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld. 

Deze abonnementsvoorwaarden zijn ook te raadplegen via www.tvgids.nl en zijn bovendien kosteloos op aanvraag verkrijgbaar.


6.2 Nieuwe abonnementen 

6.2.1 Een (nieuw) abonnement bij TVGids.nl gaat direct na betaling in. 

6.2.2 Het eventuele welkomstgeschenk zal maximaal 6 weken na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan de abonnee verzonden worden. Indien de levering van het welkomstgeschenk onverhoopt langer duurt, wordt de abonnee daarvan op de hoogte gesteld. 

6.2.3 De abonnee kan voor eventuele vragen contact opnemen met het onder hoofdstuk 1 genoemde KlantContactCentrum. 


6.3 Welkomstgeschenken 

Getracht wordt om de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. TVGids.nl kan echter niet garanderen dat de kleuren, etc. die op de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken te zien zijn, exact de werkelijke kleuren, etc. zijn van de te leveren artikelen.  


6.4 Herroepingsrecht 

Voor de herroeping van een abonnement verwijzen wij naar de voorwaarden van Google en Apple met betrekking tot in-app aankopen. 

Klik hier voor de voorwaarden van Google Play >

Klik hier voor de voorwaarden van Apple mediadiensten > 


6.5 Duur en opzegging van het abonnement 

6.5.1 Een jaarabonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en stopt daarna automatisch. 

6.5.2 Een maandabonnement wordt aangegaan voor de periode zoals in de aanbieding vermeld en wordt daarna – behoudens opzegging (uiterlijk 1 maand voor afloop van de eerste abonnementsperiode)- automatisch verlengd overeenkomstig de daarvoor geldende regelgeving. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen uiterlijk 1 maand voor het einde van de termijn worden opgezegd. Het abonnement kan via de app stores opgezegd worden. 


6.6 Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling 

6.6.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden via de app stores. De vervolgtermijnen van het abonnement vinden plaats via automatisch incasso of via de telefoonrekening middels de gegevens die bij Google en Apple bekent zijn via het Apple of Google account.  

6.6.2 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zal na 7 dagen een nieuwe poging gedaan worden. Indien de betaling van het abonnement dan ook niet ontvangen is, is TVGids.nl gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen. 

6.6.3 Bij beëindiging van het abonnement met automatische verlenging, via de Google Play of via de App store, kunt u de abonnementsperiode nog gebruik maken van de (reclamevrij) diensten van TVGids.nl. Na de abonnementsperiode zal de reclamevrij periode automatisch aflopen.

6.6.4 Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. 


6.7 Privacy abonnees 

Alle persoonsgegevens die in het kader van uw abonnement van TVGids.nl worden verkregen worden in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en conform het hierboven onder 5 opgenomen privacy en cookies voorwaarden behandeld. 


6.8 Aanvullende beperking aansprakelijkheid 

In aanvulling op de onder 3 opgenomen disclaimer en beperking van aansprakelijkheid geldt dat TVGids.nl niet aansprakelijk is voor schade die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door TVGids.nl geleverde welkomstgeschenk, tenzij TVGids.nl aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten. TVGids.nl is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van opzet of grove schuld door TVGids.nl.


7.Spelvoorwaarden

In aanvulling op de hiervoor weergegeven voorwaarden onder 1, 2, 3 en 4 gelden de volgende spelvoorwaarden voor promotionele kansspelen en prijsvragen van TVGids.nl.

7.1 Toepasselijkheid spelvoorwaarden

Deze spelvoorwaarden zijn, naast eventuele specifieke spelvoorwaarden, van toepassing op ieder promotioneel kansspel en iedere prijsvraag (verder te noemen 'Actie') die door TVGids.nl wordt aangeboden in haar Programmabladen, programma’s en op de Website. Door deelname aan een Actie gaat u tevens akkoord met deze spelvoorwaarden.

7.2 Deelname en deelnamekosten Actie

Is een deelnemer aan een Actie jonger dan 16 jaar, dan dient deze toestemming van zijn ouder of voogd te hebben om te mogen deelnemen aan de betreffende Actie. TVGids.nl kan om een schriftelijke bevestiging van deze toestemming vragen. Voorts kan TVGids.nl te allen tijde om een kopie van een geldig identiteitsbewijs verzoeken. Indien aan deelname meer kosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail of een deelnameformulier, worden deze kosten bij de Actie vermeld. In elk geval bedragen de kosten per deelname maximaal de bij de Actie vermelde communicatiekosten.

7.3 Termijn en wijze van deelname aan Actie

Per Actie zal in het Programmablad, programma en/of op de Website vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden. Raadpleeg de (programma) Website derhalve voor eventuele specifieke voorwaarden. Indien er voor een bepaalde Actie specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend en prevalerend dienen te worden beschouwd op/boven deze spelvoorwaarden. Per Actie kan gewoonlijk slechts één maal meegespeeld worden. TVGids.nl behoudt zich het recht voor een Actie vroegtijdig te beëindigen. Dit zal alsdan onder meer via de Website bekend worden gemaakt.

7.4 Prijzen

Bij iedere Actie zal worden aangegeven welke en hoeveel prijzen er te winnen zijn en wanneer de winnaar(s) zullen worden bepaald. Een prijs wordt door TVGids.nl ter beschikking gesteld in de staat waarin deze op het moment van terbeschikkingstelling verkeert. Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor een concert, festival, film, sportwedstrijd of voor een ander evenement, kan bij afgelasting geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van compensatie. Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een prijs is evenmin inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.

7.5 Kansspelbelasting

Mits over de gewonnen prijs kansspelbelasting moet worden afgedragen, zal per Actie vermeld worden of deze door TVGids.nl zal worden voldaan dan wel of deze zal worden ingehouden of moet worden aangegeven en op welke wijze dat zal geschieden.

7.6 Bepaling van de winnaars

Voor elke Actie geldt dat de winnaars, afhankelijk van het soort Actie, zullen worden aangewezen door een onafhankelijke persoon (personen) of instrument. Er vindt per Actie één trekking plaats, tenzij bij een Actie anders wordt vermeld.

7.7 Bekendmaking winnaars

De winnaars ontvangen per post, per email of per telefoon bericht van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres, e-mailadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden toegezonden of, als dit in de actievoorwaarden is opgenomen of als dit gezien de aard van de actie en/of de prijs nodig is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.

7.8 Uitsluiting deelname Actie

Medewerkers van TVGids.nl zijn uitgesloten van deelname. TVGids.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een deelnemer uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer niet is voldaan aan de bij een Actie gestelde spelvoorwaarden. Deelnemers met een postadres buiten Nederland worden uitgesloten van deelname.

7.9 Aanvullende beperking aansprakelijkheid

In aanvulling op de onder 2 opgenomen disclaimer en beperking van aansprakelijkheid geldt dat TVGids.nl niet aansprakelijk is voor schade die het gevolg is van het gebruik door deelnemers/winnaars van enig door TVGids.nl geleverde prijs, tenzij TVGids.nl aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. Daarnaast geldt voor promotionele kansspelen en prijsvragen dat eventuele druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten de TVGids.nl niet kunnen worden tegengeworpen en op geen enkele wijze een verplichting voor TVGids.nl in het leven kunnen roepen.

7.10 Privacy Acties

Alle persoonsgegevens die in het kader van de Acties van deelnemers worden verkregen worden in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en conform het hierboven onder 4 opgenomen privacy- en cookievoorwaarden behandeld.

7.11 Aanpassing spelvoorwaarden

TVGids.nl behoudt zich het recht voor om (ook) de spelvoorwaarden te wijzigen.

7.12 Gedragscode Promotionele Kansspelen

TVGids.nl handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Indien een deelnemer klachten heeft over een Actie van TVGids.nl, kan de deelnemer deze schriftelijk kenbaar maken aan TVGids.nl via het onder 5.1 genoemde Klant Contact Centrum tenzij in de betreffende Actievoorwaarden een andere wijze van klachtenmelding vermeld staat. 8. Klachten en vragen
 

8.Klachten en vragen

Voor klachten en andere vragen kunt u mailen met info@tvgids.nl. Per post is het contactadres zie de gegevens onder 1 (identiteit en adresgegevens).