Algemene Voorwaarden

Hieronder treft u aan de Algemene Voorwaarden welke van toepassing zijn op alle bezoekers en deelnemers van TVGids-diensten (zie definitie hieronder). Op alle TVGids.nl-diensten zijn bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van een TVGids.nl-dienst gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Privacy
TVGids.nl respecteert de privacy van haar bezoekers en deelnemers (hierna gezamenlijk te noemen ‘gebruikers’) en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens die u ons verschaft zoals uw naam, e-mailadres, woonplaats, telefoonnummer, etc. (hierna gezamenlijk te noemen ’gegevens’) vertrouwelijk worden behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens om uw bezoek en/of uw deelname aan een prijsvraag, een mail & win en/of aan een persoonlijke gids, of een promotionele actie (hierna gezamenlijk te noemen ‘TVGids.nl-diensten’) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

TVGids.nl gebruikt de verzamelde gegevens ten behoeve van het volgende:
• Om het voor u als gebruiker zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij uw gegevens en eventuele specifieke gegevens met betrekking tot het gebruik van een bepaalde TVGids.nl-dienst op. Hierdoor kunnen wij de website verder ontwikkelen en verbeteren alsmede personaliseren en u bepaalde diensten / producten aanbevelen die voor u mogelijk interessant zijn.
• Wij gebruiken uw gegevens om u te informeren over de ontwikkelingen van www.TVGids.nl en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier op enig moment niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar privacy@TVGids.nl
• Als u ten behoeve van een TVGids.nl-dienst een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens in een secure server. In uw account slaan we uw gegevens automatisch op zodat u deze niet steeds bij iedere inlog opnieuw hoeft in te vullen.
• Gegevens over het gebruik van de website en feedback van gebruikers helpt ons om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen in uw computer. TVGids.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de diensten en uw voorkeuren, deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze gebruikers. Onze cookies geven informatie m.b.t. persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u bij het bezoek aan TVGids.nl geen cookies ontvangt.

Toepasselijkheid
Zoals gezegd zijn op alle TVGids.nl-diensten bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van een TVGids.nl-dienst gaat u akkoord met deze voorwaarden. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. TVGids.nl kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd herzien. Wij raden u aan deze dan ook regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de meest recente voorwaarden.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die betrekking hebben op de TVGids.nl-diensten, zult u geheel en onvoorwaardelijk dienen te respecteren.

TVGids.nl en andere websites
Op de site van TVGids.nl treft u links naar andere websites aan. TVGids.nl kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop die partijen met u communiceren en/of uw gegevens omgaan.

Aansprakelijkheid
Hoewel TVGids.nl ernaar streeft een zo zorgvuldig mogelijk beheer van de site, verklaart of garandeert TVGids.nl niet dat deze in alle opzichten accuraat, volledig of up-to-date is, noch dat deze vrij is van fouten met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen, het tijdelijk niet kunnen raadplegen van TVGids.nl of andere schadelijke elementen. TVGids.nl wijst iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van deze site nadrukkelijk af. Gebruik van deze site geschiedt geheel voor eigen risico van de gebruiker en zonder enige garantie van welke aard dan ook. De gebruiker vrijwaart TVGids.nl van alle vorderingen en schade in samenhang met het gebruik van deze site.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op TVGids.nl te aller tijde geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u geraadpleegd wordt. Alle informatie en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Toezicht/Klachten
Gegevensverwerking geschiedt door AKN CV, Marathon 1, postbus 580, 1200 AN Hilversum. Voor klachten en andere zaken kunt u zich wenden tot AKN CV, t.a.v. TVGids.nl, Marathon 1, postbus 580, 1200 AN Hilversum.