Algemene voorwaarden

 • Introductie
 • Spelvoorwaarden win-acties
 • Intellectuele Eigendomsrechten
 • Auteursrechtgemachtigde
 • Voorwaarden voor deelname aan online-discussies
 • Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid
 • Toepasselijk recht
 • Identiteit en contactgegevens

Introductie

Deze algemene voorwaarden van BINDINC BV (en AKN CV voor TVgids.nl en TVgids-app) zijn van toepassing op klanten, bezoekers en gebruikers van onze dienstverlening, de websites en/of apps tvgids.nl, 50plustestpanel, themagidsen.nl, vive+, blijtijds.nl en bindinc.nl alsook op lezers en abonnees van KROmagazine, Mikrogids, Televizier, Avrobode, Muze, NCRVgids, TVFilm (hierna: Programmabladen) alsmede op gebruikers en bezoekers van de websites, apps en gelieerde applicaties: (hierna: de Websites)

Spelvoorwaarden win-acties

Met betrekking tot onze dienstverlening gelden de volgende spelvoorwaarden promotionele kansspelen, win-acties en prijsvragen indien Bindinc of AKN CV daarvan als organisator optreedt.

Toepasselijkheid spelvoorwaarden
Deze spelvoorwaarden zijn, naast eventuele specifieke spelvoorwaarden, van toepassing op ieder promotioneel kansspel en iedere win-actie en prijsvraag (verder te noemen ‘Actie’) die door ons in het kader van onze dienstverlening wordt georganiseerd, bijv. Programmabladen of op of via de Websites.

Deelname en deelnamekosten Actie
Is een deelnemer aan een Actie jonger dan 16 jaar, dan dient de bevestiging van zijn ouder of voogd gevraagd te worden om deelnemen aan de betreffende Actie. Wij zullen om een bevestiging van deze toestemming vragen. Voorts kunnen wij om een kopie van een geldig identiteitsbewijs verzoeken. Deelname geschiedt middels het verzenden van een e-mail of een deelnameformulier en is gratis. Indien aan deelname kosten verbonden zouden zijn dan worden deze kosten bij de Actie vermeld. In elk geval bedragen de kosten per deelname dan maximaal de bij de Actie vermelde communicatiekosten.

Termijn en wijze van deelname Actie
Per Actie zal steeds vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden. Raadpleeg bijv. het Programmablad en/of de Websites derhalve voor eventuele specifieke voorwaarden. Indien er voor een bepaalde Actie specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend en prevalerend dienen te worden beschouwd op/boven deze spelvoorwaarden. Per Actie kan gewoonlijk slechts één maal meegespeeld worden. Wij behouden ons het recht voor een Actie vroegtijdig te beëindigen.

Prijzen
Bij iedere Actie zal worden aangegeven welke en hoeveel prijzen er te winnen zijn en wanneer de winnaar(s) zullen worden bepaald. Een prijs wordt door ons ter beschikking gesteld in de staat waarin deze op het moment van terbeschikkingstelling verkeert. Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor een concert, festival, film, sportwedstrijd of voor een ander evenement, kan bij afgelasting geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van compensatie. Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een prijs is evenmin inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.

Kansspelbelasting
Mits over de gewonnen prijs kansspelbelasting moet worden afgedragen, zal per Actie vermeld worden of deze door ons zal worden voldaan dan wel of deze zal worden ingehouden of moet worden aangegeven en op welke wijze dat zal geschieden.

Bepaling van de winnaars
Voor elke Actie geldt dat de winnaars, afhankelijk van het soort Actie, zullen worden aangewezen door een onafhankelijke persoon (personen) of instrument. Er vindt per Actie één trekking plaats, tenzij bij een Actie anders wordt vermeld.

Bekendmaking winnaars
De winnaars ontvangen per post, per email of  per telefoon bericht van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres, e-mailadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden toegezonden of, als dit in de actievoorwaarden is opgenomen of als dit gezien de aard van de actie en/of de prijs nodig is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.

Uitsluiting deelname Actie
Medewerkers van Bindinc zijn uitgesloten van deelname. Wij behouden ons het recht voor om zonder opgaaf van redenen een deelnemer uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer niet is voldaan aan de bij een Actie gestelde spelvoorwaarden. Deelnemers met een postadres buiten Nederland worden uitgesloten van deelname.

Aanvullende beperking aansprakelijkheid
In aanvulling op de in deze algemene voorwaarden opgenomen disclaimer en beperking van aansprakelijkheid geldt dat wij niet aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van het gebruik deelnemers/winnaars van enig door ons geleverde prijs, tenzij wij aansprakelijk zijn op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. Daarnaast geldt voor promotionele kansspelen en prijsvragen dat eventuele druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten ons niet kunnen worden tegengeworpen en op geen enkele wijze een verplichting voor ons in het leven kunnen roepen.

Aanpassing spelvoorwaarden
Wij behouden ons het recht voor om (ook) de spelvoorwaarden te wijzigen.

Gedragscode Promotionele Kansspelen
Wij handelen in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Indien een deelnemer klachten heeft over een Actie, kan de deelnemer deze schriftelijk kenbaar maken aan ons kenbaar maken tenzij in de betreffende Actievoorwaarden een andere wijze van klachtenmelding vermeld staat.

Privacy acties
Alle persoonsgegevens die in het kader van een deelname door jou worden verstrekt of worden verkregen, worden in overeenstemming met het privacy statement onderaan de Website van de betreffende Actie of Programmablad verwerkt

Intellectuele Eigendomsrechten

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van onze dienstverlening waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal van bijvoorbeeld Programmabladen en/of Websites berusten bij ons of onze licentiegevers. De gebruiker mag de inhoud van de dienstverlening slechts voor persoonlijk en niet commercieel gebruik aanwenden. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van ons is verkregen.

Ten aanzien van vrijwillige bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overig beeldmateriaal, geluidsmaterialen, ideeën, etc.) die door gebruikers van onze dienstverlening, de Programmabladen en/of de Websites al dan niet naar aanleiding van een oproep, een verzoek of anderszins worden geleverd, gelden de navolgende voorwaarden. De gebruiker verleent ons door inzending van zijn bijdrage het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen. Uitoefening van dit recht kan plaats vinden door middel van alle mogelijke vormen van verspreiding en publicatie, dat wil zeggen: in print, online, lineair of non lineair en ongeacht het (huidige of in de toekomst nog te ontwikkelen) medium waarover dit wordt gedistribueerd, waaronder telefoonverbindingen, kabel en internet, naar vaste of mobiele apparatuur zoals tv´s, pc´s, handhelds, telefoons e.d. De gebruiker garandeert door inzending van de bijdrage over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op de bijdrage te beschikken en vrijwaart ons voor mogelijke aanspraken van derden verband houdend met gebruik hiervan door ons op de hiervoor weergegeven wijze(n).

Onze dienstverlening, Programmabladen en/of de Websites zijn alleen bedoeld voor eigen persoonlijke raadpleging en/of via normaal browserbezoek. Linken en verwijzen naar pagina’s van deze Website op internet is in het kader van persoonlijk gebruik in beginsel toegestaan, echter deze links dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen wij content aanbieden. Overneming, her publicatie, bewerking of toevoeging van de inhoud van onze dienstverlening is niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Gebruik van onze logo’s ten behoeve van linken of verwijzen is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan, tenzij gebruik wordt gemaakt van beschikbaar gestelde RSS-feed.

Auteursrechtgemachtigde

Bent u van mening dat content (afbeelding, video, tekst) of ander materiaal op de websites van Bindinc. inbreuk maken op uw auteursrechten dan kunt u de volgende informatie richten aan onze Auteursrechtgemachtigde op het onderstaande adres.

 • Naam, adres, telefoonnummer en (indien beschikbaar) e-mailadres;
 • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
 • De exacte pagina (URL) of een beschrijving van elke plaats waar beweerdelijk inbreukmakend materiaal zich bevindt;
 • een schriftelijke verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door u, uw vertegenwoordiger, of de wet;
 • uw elektronische of fysieke handtekening of de elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is namens u te handelen;
 • een verklaring van u dat de informatie in uw melding correct is en dat u gemachtigd bent te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop beweerdelijk inbreuk gemaakt wordt.

Bovenstaande informatie moet worden ingediend bij Bindinc. B.V. op het volgende adres:

Bindinc BV
t.a.v. Auteursrechtgemachtigde Bindinc.
’s Gravelandseweg 80
1217 EW Hilversum
035-6726726
E-mail: privacy@bindinc.nl

Als wij een melding ontvangen dat content inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van een derde, kunnen wij de content verwijderen.

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

Wij hebben met de grootst mogelijk zorg en aandacht de Programmabladen en Websites samengesteld. Alhoewel wij daarbij getracht hebben de juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker altijd op juistheid te worden geverifieerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden bijv. in de Programmabladen en/of op de Websites zoals deelname aan een forum, chat, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Wij zijn gerechtigd deze informatie van derden onmiddellijk te verwijderen. Het aanbieden van informatie al dan niet via hyperlinks van derden betekent niet dat wij de op of via deze aangeboden producten of diensten aanbevelen. Het gebruik is volledig voor risico van de gebruiker.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade (zoals directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade) die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met gebruik van onze dienstverlening waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de Programmabladen en/of de elektronische toelevering van via de Websites gevraagde diensten, of de inhoud die op of via de Websites wordt aangeboden, daaronder mede verstaan bijdragen van derden, hyperlinks van of naar sites van derden. Genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van opzet of grove schuld van onze kant.

Voorwaarden voor deelname aan online-discussies en plaatsen van reacties

Met betrekking tot onze dienstverlening voor deelnemers aan profielsites, discussiefora, het plaatsen van reacties op/en andere vergelijkbare (delen) van de Websites gelden de volgende voorwaarden (hierna: discussie-voorwaarden):

 • Het is niet toegestaan om beledigende, bedreigende, racistische, vulgaire of anderszins ongepaste bijdragen, te plaatsen.
 • Het is niet toegestaan om advertenties en/of commerciële/promotionele bijdragen te plaatsen.
 • Het is niet toegestaan om persoonlijke informatie van anderen (zoals e-mailadressen, privéadressen en/of telefoonnummers) te plaatsen.
 • Bijdragen (tekst, beeld en/of geluid) moeten vrij zijn van (intellectuele eigendoms) rechten tenzij je toestemming hebt om het materiaal/de bijdrage te gebruiken.
 • Het gebruik van aanstootgevende inlognamen, avatars en/of handtekeningen is niet toegestaan.
 • Berichten die, naar onze interpretatie, niet in overeenstemming zijn met de forumvoorwaarden, kunnen zonder waarschuwing aangepast of verwijderd worden.
 • Gebruikers die zich niet aan de discussie-voorwaarden houden kunnen zonder waarschuwing van het forum verwijderd worden.
 • Klachten met betrekking tot de werking en of de inhoud van een forum, dienen via persoonlijke correspondentie aan ons te worden doorgegeven en niet op het forum zelf te worden geplaatst.
 • Over de discussie-voorwaarden en/of besluiten wordt door ons niet gecorrespondeerd.
 • Alle persoonsgegevens die in het kader van een deelname door jou worden verstrekt of worden verkregen, worden in overeenstemming met het privacy statement onderaan de Website van het betreffende forum of Programmablad verwerkt

Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen verband houdend hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Identiteit en contactgegevens

Bindinc BV/AKN CV
’s-Gravelandseweg 80
1217 EW Hilversum
Telefoonnummer: 035-6726726

Algemene Voorwaarden versie april 2019