Spelvoorwaarden Gouden Televizier-Ring verkiezing

Op de promotionele kansspelen en acties van de Gouden Televizier-Ring Verkiezing die o.a. in Televizier, via Televizier.nl en/of via TVgids.nl worden aangeboden (hierna gezamenlijk ‘Actie(s)’), zijn de volgende spelvoorwaarden van toepassing. Lees voordat je meedoet eerst deze spelvoorwaarden.

Aanbieder
Bindinc. B.V. (hierna ‘Bindinc.’)
's Gravelandseweg 80
1217 EW HILVERSUM
Postbus 580, 1200 AN HILVERSUM
Televizier, Televizier.nl en TVgids.nl zijn uitgaven/merken/websites van Bindinc.

Toepasselijkheid
Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op alle Acties. Indien er op een bepaalde Actie afwijkende, bijzondere en/of aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, dan staan deze bij de omschrijving van de betreffende Actie vermeld.

Deelnametermijn
Aan een Actie kan worden deelgenomen in de periode die bij de omschrijving van de betreffende Actie staat vermeld.

Deelname leeftijd
Deelname aan een Actie is alleen mogelijk als de deelnemer op het moment van deelname minimaal 18 jaar oud is. Bindinc. kan te allen tijde om een opgave van de geboortedatum van de deelnemer en/of om een bewijs verzoeken.

Wijze van deelname
Per Actie zal vermeld worden op welke wijze aan de Actie kan worden deelgenomen.

Deelnamekosten
Deelname is gratis. Als van deelnemers gevraagd wordt te sms-en of te bellen, zullen de aanvullende communicatiekosten voor deelname bij de betreffende Actie vermeld staan.

Prijzen
Bij iedere Actie zal de totale waarde van het prijzenpakket, welke en hoeveel prijzen er te winnen zijn worden aangegeven.

Een prijs wordt door Bindinc. ter beschikking gesteld conform de status waarin deze bij het moment van terbeschikkingstelling verkeert. Voor eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken of enige andere schade aan een prijs is Bindinc. niet aansprakelijk. Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een prijs is evenmin inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.

Kansspelbelasting
Eventueel verschuldigde kansspelbelasting (indien hiervan sprake is) zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer, maar door Bindinc. worden voldaan.

Bepaling van de winnaars
De winnaar(s) van de Actie wordt/worden geselecteerd door een notaris of onafhankelijk persoon die geen belang heeft bij het geboden spel. Ook kan/kunnen de winnaar(s) worden bepaald door een objectief computerprogramma.

Bekendmaking winnaars
De winnaar(s) zal/zullen bericht ontvangen over de gewonnen prijs via/op het

door de deelnemer(s) opgegeven gegevens (adres, e-mailadres, etc.). Daarnaast kan/kunnen de winnaar(s) vermeld worden in een van de volgende nummers van Televizier, op Televizier.nl of op TVgids.nl.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden toegezonden c.q. overhandigd. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.

Uitsluiting deelname
Medewerkers van Bindinc. zijn uitgesloten van deelname. Bindinc. behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een deelnemer uit te sluiten van deelname. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer niet is voldaan aan de bij een Actie gestelde spelvoorwaarden en/of sprake is van valse stemmen (meerdere emailadressen, etc).

Aansprakelijkheid
Bindinc. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Gouden Televizier-Ring Verkiezing en de Acties. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere fouten in het via Televizier Televizier.nl en/of TVgids.nl openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Bindinc. niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Bindinc. in het leven roepen.

Privacy
Alle persoonsgegevens die in het kader van de Acties van deelnemers worden verkregen, worden door Bindinc. als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Om te kunnen stemmen verwerkt Bindinc. alleen je e-mailadres. Dit wordt bewaard voor een periode van 1 jaar (als de kwalificatierondes van de Gouden Televizier-Ring Verkiezing voor het volgende seizoen van start gaan, krijg je daar eenmalig bericht over). Nadat je gestemd hebt, ontvang je een mail waarmee je je stem kunt bevestigen en ontvang je eenmalig een mail met de uitslag van de Gouden Televizier-Ring genomineerden en eenmalig een mail na afloop van de Gouden Televizier Ring met de uitslag (in oktober van het verkiezingsjaar).

Stem je tijdens een kwalificatieronde, dan krijg je van ons eenmalig bericht wanneer de grote nominatieronde van start gaat. Om ná het stemmen prijzen te kunnen winnen en dus om mee te kunnen spelen met de Acties van de Gouden Televizier-Ring Verkiezing verwerkt Bindinc. ook je voornaam, achternaam, postcode, huisnummer en leeftijd, om winnaars te kunnen bepalen. 

Voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens verwijst Bindinc. naar haar privacy statement (https://www.tvgids.nl/privacy-statement/). Daarin kun je ook lezen welke organisaties nog meer betrokken zijn bij de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wijzigingen
Bindinc. behoudt zich het recht voor deze spelvoorwaarden in bijzondere omstandigheden te wijzigen. In geval van aanpassing, zal bij de nieuwe spelvoorwaarden de nieuwe ingangsdatum worden vermeld.

Gedragscode Promotionele Kansspelen
Bindinc. handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Klachtenprocedure
Indien je een klacht hebt over een Actie kan je deze schriftelijk kenbaar maken aan Bindinc., t.a.v. KCC, Postbus 580, 1200 AN Hilversum.

Om jouw klacht op een juiste en snelle wijze te kunnen behandelen, dien je ons van de volgende gegevens te voorzien:

  • jouw naam, adres en telefoongegevens;
  • een heldere omschrijving en motivering van jouw klacht;
  • de naam/aanduiding van de Actie waarover je klaagt;
  • de periode/datum waarop jouw klacht betrekking heeft.

De ontvangst van het klaagschrift wordt binnen twee weken na ontvangst schriftelijk bevestigd. Zodra wij over de hierboven genoemde gegevens beschikken zullen wij jouw klacht in behandeling nemen en je op de hoogte houden over de voortgang van de afwikkeling. 

Een klacht wordt behandeld door de afdeling Marketing en/of de afdeling Juridische Zaken. Indien de klacht naar jouw mening niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kun je jouw klacht alsnog indienen bij de kansspelautoriteit. 

Gouden Televizier Ring Verkiezing spelvoorwaarden, november 2022.